โรคอีสุกอีใส (Chikenpox) : สาเหตุ อาการ ใครที่มีความเสี่ยง การรักษา

โรคอีสุกอีใสเกิดจากอะไร โรคอีสุกอีใส (Chikenpox) varicella คือเชื้อไวรัสที่เข้าสู่ร่างกายแล้วอาการเริ่มต้นอีสุกอีใสจะก่อให้เกิด ผื่นคัน มีตุ่มน้ำใส ๆ แตกง่าย เมื่อแตกแล้วจะทิ้งรอยแผล ที่เป็นสีน้ำตาลเอาไว้ ส่วนใหญ่อีสุกอีใสในเด็กจะพบกับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี และสามารถแพร่เชื้อไปยังผู้อื่นได้ แต่ภายหลังได้มีวัคซีนที่สามารถป้องกันโรคอีสุกอีใสได้ จึงทำให้มีผู้ป่วยเป็นอีสุกอีใสน้อยลง ตามรายงานของสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เฝ้าระวังสถานการณ์ของโรคอีสุกอีใส พบว่า ในปี พ.ศ. 2557-2559 มีอัตราการป่วย 129.57 ต่อแสนประชากร 79.82 ต่อแสนประชากร … Read More

โรคหัด (Measles) คือ: สาเหตุ อาการ การป้องกัน การรักษา

โรคหัดเกิดจากอะไร โรคหัด (Measles) คือ การติดเชื้อไวรัสที่เติบโตในเซลล์เยื่อบุลำคอและปอด เป็นโรคติดต่อที่แพร่กระจายไปในอากาศทุกครั้งที่มีคนติดเชื้อไอหรือจาม ผู้ที่เป็นโรคหัดจะมีอาการเช่นมีไข้ไอและมีน้ำมูกไหล เป็นผื่นในช่องคอ หากไม่ได้รับการรักษาโรคหัดอาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนเช่นการติดเชื้อในหูโรคปอดบวมและโรคไข้สมองอักเสบ  จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO) มีข้อมูลว่ามีผู้เสียชีวิตด้วยโรคหัด ประมาณ 367 รายต่อวัน หรือ 15 รายต่อชั่วโมง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี สำหรับสถานการณ์โรคหัดในประเทศไทย ตามรายงานของ สำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข ปี 2555-2556 พบว่ามีจำนวนผู้ป่วยโรคหัดรวมทั้งสิ้น 5,207 คน … Read More