โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ (Influenza Type A): อาการ สาเหตุ การรักษา 

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์  (Influenza Type A) คืออะไร ไข้หวัดใหญ่หรือที่รู้จักกันว่าไข้หวัด ซึ่งไข้หวัดใหญ่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่สามารถติดต่อและทำลายระบบทางเดินหายใจของของผู้ที่ติดเชื้อชนิดนี้ ไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่สามารถแพร่เชื้อในมนุษย์ได้แบ่งออกเป็น 3 สายพันธ์ คือ A, B และ C ประเภท A เป็นการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ที่ค่อนข้างจะร้ายแรงและอาจจะทำให้เกิดการระบาดและแพร่เชื้อ อาการทั่วไปของการติดเชื้อชนิด A อาจจะมีอาการต่างจากไข้หวัดใหญ่ทั่วไป ในบางกรณีที่รุนแรงน้อยกว่าไข้หวัดใหญ่สามารถรักษาได้ด้วยตนเองโดยไม่มีอาการที่ผิดสังเกตแต่อย่างใด หากในกรณีที่รุนแรงโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ A สามารถเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เช่นกัน อาการของโรคไข้หวัดใหญ่ อาการไข้หวัดใหญ่มีอาการอย่างไร ไข้หวัดใหญ่มักจะเกิดขึ้นพร้อมกับอาการที่ปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็ว อาการทั่วไปของผู้ที่คาดว่าติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ ได้แก่: … Read More

วัณโรค (Tuberculosis : TB) : สถานการณ์ในประเทศไทย อาการ สาเหตุ การรักษา

วัณโรค (Tuberculosis) วัณโรค (Tuberculosis : TB) คืออะไร วัณโรค หรือโรค TB คือโรคติดต่อที่มีผลโดยตรงต่อปอดของร่างกาย วัณโรคเกิดจากสาเหตุการติดเชื้อแบคทีเรียอย่างรุนแรง และสามารถติดต่อกันได้ง่าย ทางอากาศ การหายใจ จาม และไอ และการที่อยู่ร่วมกับผู้ป่วยที่เป็นวัณโรคเป็นระยะเวลาติดต่อกันยาวนาน โรควัณโรคมักจะส่งผลต่อปอดโดยตรง แต่สามารถส่งผลกระทบต่ออวัยวะส่วนอื่นได้เช่นกัน เช่น กระดูกไขสันหลัง ไต สมอง ซึ่งอาการจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับเชื้อวัณโรคจะเจริญเติบโตอยู่ที่ตำแหน่งใดของร่างกาย ยกตัวอย่างเช่น หากเป็นวัณโรคไต จะส่งผลให้ผู้ป่วยปัสสาวะออกมาเป็นเลือด ใครที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อวัณโรค ผู้ที่ติดยาเสพติด … Read More

โรคหัด (Measles) คือ: สาเหตุ อาการ การป้องกัน การรักษา

โรคหัดเกิดจากอะไร โรคหัด (Measles) คือ การติดเชื้อไวรัสที่เติบโตในเซลล์เยื่อบุลำคอและปอด เป็นโรคติดต่อที่แพร่กระจายไปในอากาศทุกครั้งที่มีคนติดเชื้อไอหรือจาม ผู้ที่เป็นโรคหัดจะมีอาการเช่นมีไข้ไอและมีน้ำมูกไหล เป็นผื่นในช่องคอ หากไม่ได้รับการรักษาโรคหัดอาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนเช่นการติดเชื้อในหูโรคปอดบวมและโรคไข้สมองอักเสบ  จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO) มีข้อมูลว่ามีผู้เสียชีวิตด้วยโรคหัด ประมาณ 367 รายต่อวัน หรือ 15 รายต่อชั่วโมง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี สำหรับสถานการณ์โรคหัดในประเทศไทย ตามรายงานของ สำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข ปี 2555-2556 พบว่ามีจำนวนผู้ป่วยโรคหัดรวมทั้งสิ้น 5,207 คน … Read More

องค์ความรู้เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ 2012 (Middle East Respiratory Syndrome: MERS) หรือโรคเมอร์ส

องค์ความรู้เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ 2012 (Middle East Respiratory Syndrome: MERS) หรือโรคเมอร์ส 1. ลักษณะโรค : โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ 2012 หรือกลุ่มอาการทางเดินหายใจตะวันออกกลาง Middle East Respiratory Syndrome: MERS หรือโรคเมอร์ส เป็นเชื้อสายพันธุ์หนึ่งในกลุ่มไวรัสโคโรนา (MERS Corona Virus :MERS CoV) ขณะนี้พบว่า การระบาดส่วนใหญ่อยู่ในประเทศแถบตะวันออกกลาง และล่าสุดมีการระบาดที่เกาหลีใต้ซึ่งมีรายงานการติดเชื้อจากคนสู่คนในวงจํากัด ซึ่งพบในกลุ่มผู้ป่วยด้วยกันหลายกลุ่ม … Read More