ความผิดปกติในการเรียนรู้

ความผิดปกติในการเรียนรู้ (Children ID) : อาการ สาเหตุ การรักษา

ความผิดปกติในการเรียนรู้ (Children ID) คือ อาการที่ส่งผลให้เด็กอ่านเขียนหรือทำคณิตศาสตร์ง่ายๆได้ยาก

มาทำความเข้าใจกับสัญญาณที่บ่งบอกว่าเด็กมีอาการผิกปกติในการเรียนรู้และสิ่งที่คุณสามารถทำการช่วย

กำลังโหลด

เหลือได้

เด็กหลายคนที่มีความผิดปกติทางการเรียนรู้หรือที่เรียกว่าความบกพร่องทางการเรียนรู้ต้องต่อสู้ในโรงเรียนนาน

ก่อนที่จะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นคนที่มีความผิดปกติในการเรียนรู้ สิ่งนี้อาจส่งผลต่อความนับถือตนเองและแรง

จูงใจของเด็ก มาทำความเข้าใจวิธีรับรู้สัญญาณของโรคการเรียนรู้และสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อช่วยลูกของคุณ

ได้กันเถอะ

Children ID

กำลังโหลด

ความผิดปกติในการเรียนรู้คืออะไร?

ความผิดปกติในการเรียนรู้เป็นปัญหาในการประมวลผลข้อมูลที่ขัดขวางไม่ให้บุคคลเรียนรู้ทักษะและใช้ทักษะ

ทำสิ่งต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ความผิดปกติของการเรียนรู้โดยทั่วไปแล้วจะส่งผลกระทบต่อคนที่มีสติปัญญา

โดยเฉลี่ยหรือสูงกว่าค่าเฉลี่ย เป็นผลให้ความผิดปกตินี้ปรากฏเห็นได้ชัดว่าทักษะที่เราคาดหวังบางอย่างในช่วง

อายุนั้นๆ ขาดหายไปตามอายุและสติปัญญาและผลการเรียนที่ควรจะเป็น

ความผิดปกติในการเรียนรู้ทั่วไปส่งผลต่อความสามารถของเด็กในการอ่าน การแสดงออก การเขียนทักษะทาง

คณิตศาสตร์หรืออวัจนภาษา

ทักษะการอ่าน

ความผิดปกติของการเรียนรู้ในการอ่านมักเกิดจากความยากลำบากในการรับรู้คำพูดซึ่งรวมกันของเสียงที่แตกต่างกัน สิ่งนี้อาจทำให้ยากที่จะเข้าใจว่าตัวอักษรหรือตัวอักษรแสดงถึงเสียงอย่างไรและการผสมตัวอักษรสร้าง

คำอย่างไร

ปัญหาเกี่ยวกับการจำ 

ความสามารถในการเก็บและจัดการข้อมูลในช่วงเวลาใดๆก็มีส่วนเกี่ยวข้องที่สำคัญเช่นกัน

แม้ว่าทักษะการอ่านขั้นพื้นฐานจะคล่องแคล่วแล้วก็ตาม เด็ก ๆ อาจมีปัญหากับทักษะต่อไปนี้:

 • อ่านหนังสือตามปกติ
 • ทำความเข้าใจกับสิ่งที่พวกเขาอ่าน
 • จดจำถึงสิ่งที่พวกเขาอ่านอย่างแม่นยำ
 • ทำการอนุมานตามการอ่านของพวกเขา
 • การสะกดคำความผิดปกติของการเรียนรู้ในการอ่านมักเรียกว่า “ดิสเล็กเซีย” ( Dyslexia) แต่ผู้เชี่ยวชาญบางคนอาจใช้คำนี้เพื่ออธิบายเฉพาะกับคนที่มีปัญหาในประมวลผลข้อมูลในการอ่านเท่านั้น

สำนวนการเขียน

การเขียนต้องใช้ทักษะการประมวลการมองเห็นและข้อมูลที่ซับซ้อน เด็กที่มีความผิดปกติในการเรียนรู้ในการเขียนอาจจะแสดงออกให้เห็นได้ ดังต่อไปนี้:

 • เขียนได้มือช้าและใช้เวลาต้องตั้งใจอย่างมาก
 • ลายมืออ่านยาก ไม่เป็นระเบียบ
 • ยากลำบากในการเขียนบรรยายความคิดของตนเองออกมาเป็นข้อความ
 • ไม่สามารถจัดข้อความให้เป็นระเบียบ หรือจัดข้อความไม่ถูกต้องเหมาะสมทำให้อ่านแล้วเข้าใจยาก
 • มีปัญหาเกี่ยวกับการสะกดไวยากรณ์และเครื่องหมายวรรคตอน
 • ปัญหาเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ ความผิดปกติในการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์อาจทำให้เกิดปัญหากับทักษะต่อไปนี้:
 • มีปัญหาในการทำความเข้าใจว่าตัวเลขทำงานและเกี่ยวข้องกันอย่างไร
 • มัปัญหาในการคำนวณปัญหาทางคณิตศาสตร์
 • มีปัญหาในการจดจำวิธีการคำนวณขั้นพื้นฐาน
 • มีปัญหาในการใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
 • มีปัญหาในการเข้าใจโจทย์
 • มีปัญหาในการจัดระเบียบและบันทึกข้อมูลขณะแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

ทักษะด้านอวัจนภาษา

เด็กที่มีความผิดปกติทางการเรียนรู้ด้านทักษะอวัจนภาษา ดูเหมือนว่าเด็กจะมีพัฒนาทักษะทางภาษาขั้นพื้นฐานและทักษะในการท่องจำที่ดีในช่วงต้นของของอายุ แต่จะมีความยากลำบากในเรื่องมิติสัมพันธุ์ การเดินหรือการเคลื่อนที่ที่ไม่สอดคล้องกับการมองเห็น และยังขาดทักษะอื่นๆ ที่จำในการอยู่ในสังคมหรือในการเรียนรู้ทางวิชาการเด็กที่มีความผิดปกติในการเรียนรู้ทักษะด้านอวัจนภาษาอาจมีปัญหากับทักษะต่อไปนี้:

 • การตีความหมายของการแสดงออกทางสีหน้าและอวัจนภาษาของผู้คนรอบข้าง
 • ไม่สามารถใช้ภาษาอย่างเหมาะสมกับสังคมหรือผู้คนรอบข้าง
 • การประสานงานทางกายภาพ
 • ทักษะในการเคลื่อนไหวได้อย่างราบรื่นและเหมาะสม เช่นการเขียนตัวหนังสือให้เป็นระเบียบร้อยร้อยและ
 • สวยงาม
 • ขาดความสนใจการวางแผนและการจัดระเบียบ
 • ไม่สามารถเข้าใจความหมายในสิ่งที่อ่านหรือความหมายของสิ่งที่ตัวอักษรเหล่านั้นกำลังบรรยาย ซึ่งอาการเหล่านี้มักปรากฏให้เห็นในชั้นประถมศึกษาปีท้ายๆ ของการเรียนของเด็ก

สาเหตุทำให้เกิดความผิดปกติในการเรียนรู้?

ปัจจัยที่อาจมีผลต่อพัฒนาการของการเกิดความผิดปกติในการเรียนรู้ ได้แก่ :

 • ประวัติครอบครัวและพันธุกรรม ครอบครัวที่มีประวัติว่าเคยมีปัญหาเกี่ยวกับความผิดปกติในการเรียนรู้ จะมี

โอกาสเพิ่มมากขึ้นที่เด็กจะความเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้

 • ความเสี่ยงก่อนคลอดและคลอดก่อนกำหนด เช่นเด็กอยู่ในมดลูกของมารดาที่เจริญเติบโตไม่ดี (มดลูกมีความผิดปกติในการเจริญเติบโตอย่างรุนแรง) การสัมผัสกับแอลกอฮอล์หรือยาเสพติดก่อนคลอดการคลอดก่อน

กำหนดและ น้ำหนักแรกเกิดที่ต่ำมากเกินไป ปัจจัยเหล่านี้จะมีอิทธิพลต่อความผิดปกติในการเรียนรู้ของเด็ก

 • การบาดเจ็บทางจิตใจ การบาดเจ็บทางจิตใจหรือการถูกล่วงละเมิดในเด็กปฐมวัยอาจส่งผลต่อพัฒนาการ

ของสมองและเพิ่มความเสี่ยงต่อความผิดปกติในการเรียนรู้

 • การบาดเจ็บทางร่างกาย การบาดเจ็บที่ศีรษะหรือการติดเชื้อในระบบประสาทอาจมีส่วนในการพัฒนาความผิดปกติในการเรียนรู้
 • การสัมผัสหรืออยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม การได้รับสารพิษในระดับสูงเช่นตะกั่ว ทำให้มีความเสี่ยงที่เพิ่มสูงขึ้นของความผิดปกติในการเรียนรู้

สัญญาณของความผิดปกติในการเรียนรู้คืออะไร?

ลูกของคุณอาจมีความผิดปกติในการเรียนรู้หากมีอาการดังต่อไปนี้:

 • ไม่มีความเชี่ยวชาญในการอ่านการสะกดคำการเขียนหรือไม่สามารถแก้โจทย์คณิตศาสตร์ในระดับตามวัย

ของเขา หรือตามระดับที่คาดว่าควรจะเป็น

 • มีปัญหาในการทำความเข้าใจและปฏิบัติตามคำสั่ง (คำแนะนำ)
 • มีปัญหาในการจดจำในสิ่งที่ใครบางคนเพิ่งบอกเขาหรือเธอ
 • ไม่สามารถเดินได้อย่างที่ควรจะเป็น หรือเล่นกีฬากับเพื่อนได้เป็นทีม หรือไม่สามารถจับดินสอเขียนหนังสือได้
 • ไม่สามารถเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเวลา
 • ต่อต้านการทำการบ้านหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอ่านการเขียนหรือคณิตศาสตร์หรือไม่สามารถทำการบ้านให้เสร็จโดยปราศจากความช่วยเหลืออย่างจริงจังจากผู้อื่นได้
 • แสดงออกถึงการต่อต้าน ความโกรธเกลียดหรือแสดงปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่รุนแรง ในโรงเรียนหรือขณะทำกิจกรรมทางวิชาการ เช่นในขณะทำการบ้านหรือการอ่านหนังสือ

จะขอความช่วยเหลือสำหรับเด็กที่มีความผิดปกติในการเรียนรู้ได้จากที่ไหน?

การเข้ามาช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหานี้ตั้งแต่เนิ่นๆ มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่อจากปัญหานี้สามารถลุกลามใหญ่โตขึ้นมาภายหลังได้ เด็กที่ไม่ได้เรียนในโรงเรียนประถมจะไม่สามารถจัดการกับพีชคณิตในโรงเรียนมัธยมได้เด็กที่มีความผิดปกติในการเรียนรู้อาจมีอาการวิตกกังวลในการทำงาน มีภาวะซึมเศร้า มีปัญหากับความนับถือตนเองต่ำ เหนื่อยล้าเรื้อรังหรือการสูญเสียแรงจูงใจ เด็กบางคนอาจแสดงออกเพื่อเรียกร้องความสนใจโดยการทำสิ่งที่ไม่สมควรที่โรงเรียน โดยคิดว่าเป็นสิ่งท้าทาย ครูผู้ปกครอง ผู้ปกครอง แพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญอื่น ๆ ของเด็กสามารถสามารถส่งเด็กเข้ารับการประเมินได้หาก มีข้อกังวลเกี่ยวกับปัญหาการเรียนรู้ บุตรของคุณจะได้รับการทดสอบเพื่อแก้ไขปัญหาการมองเห็น การได้ยิน หรือด้านอื่นๆ ทางการแพทย์ก่อนที่ได้รับการประเมินด้านปัญหาการเรียนรู้ บ่อยครั้งที่เด็กจะถูกทดสอบหลายชุดที่จัดทำโดยทีมงานมืออาชีพรวมถึงนักจิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษนักกิจกรรมบำบัดนักสังคมสงเคราะห์หรือพยาบาล การรับรู้ถึงความผิดปกติในการเรียนรู้และแนวทางที่จำเป็นในการรักษา จะขึ้นอยู่กับผลการทดสอบความคิด เห็นของครู ข้อมูลจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองและผลของการเรียน ความวิตกกังวลอย่างรุนแรงหรือสมาธิสั้น อาจมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวนี้ เงื่อนไขเหล่านี้มีผลทำให้เกิดความล่าช้าในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางวิชาการ

ทางเลือกในการบำบัดรักษา

หากบุตรหลานของคุณมีความผิดปกติในการเรียนรู้ แพทย์หรือโรงเรียนของบุตรหลานของคุณอาจให้คำแนะนำดังนี้:

 • ให้ความความช่วยเหลือมากกว่าปกติ ผู้เชี่ยวชาญด้านการอ่านครูสอนพิเศษคณิตศาสตร์หรือผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมอื่น ๆ สามารถสอนเทคนิคให้บุตรหลานของคุณเพื่อพัฒนาทักษะด้านวิชาและการศึกษาของลูกๆ คุณได้
 • โปรแกรมการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) โรงเรียนของรัฐในสหรัฐอเมริกาได้รับคำสั่งให้จัดโปรแกรมการศึกษาเฉพาะบุคคลสำหรับนักเรียนที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับโรคการเรียนรู้ โปรแกรม IEP จะกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้และกำหนดกลยุทธ์และบริการเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กในโรงเรียน
 • สถานที่พัก หรือห้องเรียนที่มีสภาพแวดล้อมที่ดูสบายๆ หรืออาจจเพิ่มเวลาในการทำข้อทดสอบให้มากขึ้น เพื่อให้เด็กสามารถทำข้อสอบได้ทัน การได้นั่งใกล้ครูและการได้รับการชื่นชมสนับสนุนเมื่อเด็กได้แสดงออกถึงความตั้งใจที่จะงานให้เสร็จ นอกจากนี้อาจจะทำการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการช่วยสนับสนุนในการเขียน รวมถึงการให้การบ้านเล็กๆน้อยในวิชาคณิตศาสตร์ หรือจัดหาหนังสือเสียงเพื่อเสริมการอ่าน
 • การบำบัด เด็กบางคนจะรักษาให้หายได้จากการบำบัด กิจกรรมบำบัดอาจช่วยเพิ่มทักษะการเคลื่อนไหวของเด็กที่มีปัญหาในการเขียน เด็กที่มีปัญหาด้านทักษะการพูดสามารถรักษาให้หายได้จากการบำบัดโดยนักบำบัดด้านการพูด
 • รักษาด้วยยา. แพทย์อาจแนะนำให้ใช้ยาเพื่อจัดการกับภาวะซึมเศร้าหรือความวิตกกังวลอย่างรุนแรง ยาสำหรับโรคสมาธิสั้นอาจช่วยเพิ่มความสามารถของเด็กในการมีสมาธิให้มากขึ้นในการเรียนหนังสือที่โรงเรียน
 • การแพทย์ทางเลือกและทางเลือกอื่นๆ ยังมีทางเลือกในการักษาอื่นๆ (ที่ยังต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของการรักษา) เช่นการเปลี่ยนแปลงอาหาร การใช้วิตามิน การออกกำลังกายสายตา neurofeedback และการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีอื่นๆ

การรักษานี้จะต้องใช้เวลาในการดำเนินการ หากบุตรหลานของคุณไม่ก้าวหน้าไปในทางที่ดีขึ้น คุณสามารถขอบริการเพิ่มเติมหรือขอให้มีการปรับปรุงแก้ไขที่ IEP หรือขอเข้ารับบริการได้ในระหว่างนี้ คุณต้องช่วยทำให้บุตรหลานของคุณให้ข้อมูลที่จำเป็นพื้นฐานที่จะทำให้แทพย์หรือนักบำบัดทั้งหลาย ที่พวกเขาอาจนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ใสการช่วยเหลือได้ นอกจากนี้ให้มุ่งเน้นไปที่จุดแข็งของบุตรหลานของคุณ ส่งเสริมให้บุตรหลานของคุณทำตามความสนใจของพวกเขา โดยสิ่งเหล่านี้จะให้ความมั่นใจแก่เขาทำทุกอย่างร่วมกัน การทำกิจกรรมร่วมกันกับพวกเขานี้ สามารถพัฒนาทักษะของบุตรหลานของคุณช่วยให้เขาพัฒนากลยุทธ์ในการเผชิญปัญหาและใช้จุดแข็งของเขาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของพวกเขาทั้งในและนอกโรงเรียน


นี่คือแหล่งที่มาของบทความของเรา


เนื้อหาและรีวิวมาจากผู้เชี่ยวชาญ โดย Bupa team

แบ่งปันบนเครือข่ายสังคม
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave a Reply