แก้ไขวันเริ่มต้นเดินทาง

เลขที่กรมธรรม์ประกันภัย เช่น 2015010000
หมายเลขหนังสือเดินทาง / หมายเลขบัตรประชาชน
วันเกิด

หมายเหตุ

  1. การขอดำเนินการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางนี้ สามารถใช้ได้เฉพาะกรณีการเปลี่ยนแปลงวันเริ่มต้นเดินทางเท่านั้น
  2. การขอดำเนินการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางนี้ ต้องดำเนินการก่อนวันเริ่มต้นความคุ้มครองตามวันที่ระบุในตารางกรมธรรม์เท่านั้น
  3. เมื่อท่านทำการเปลี่ยนแปลงวันเริ่มต้นเดินทางเรียบร้อยแล้ว กรมธรรม์ของท่านจะถูกส่งเข้าอีเมล์ที่แจ้งไว้โดยอัตโนมัติ
  4. กรมธรรม์เดิมจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ และไม่มีผลบังคับใช้ใด ๆ ทั้งสิ้น